logo
 • Skontaktuj się z nami: 22 430 87 00

Szpital Elbląska

ul. Szamocka 6,
01-748 Warszawa

tel.: tel. 22 469 83 30

 • I. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

  W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lekarze specjaliści udzielają świadczeń w zakresie których wykonują badania lekarskie, udzielają albo zlecają niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne oraz przepisują konieczne leki. Ponadto wykonują także zabiegi medyczne, których wykonanie jest możliwe w gabinetach zabiegowych.

  Od stycznia 2015 r. przystąpiliśmy do realizacji pakietów onkologicznych w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej realizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO). Dzięki temu umożliwiamy pacjentom wczesne wykrycie zmian nowotworowych oraz zwiększenie szans na wyleczenie.

  UWAGA!  Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

  W naszej przychodni w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia funkcjonują poradnie:

  1. Poradnia Onkologiczna –w poradni udzielane są porady i konsultacje specjalistyczne, ustalane wskazania do hospitalizacji, przeprowadzana jest diagnostyka i prowadzone leczenie, w tym chemioterapia w trybie ambulatoryjnym, przeprowadzana jest także okresowa kontrola skuteczności leczenia. Lekarze udzielają konsultacji zarówno u osób z podejrzeniem procesu nowotworowego, jak i rozpoznaną już chorobą. W poradni możliwe jest wykonanie diagnostyki chorób nowotworowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostycznych.  Udzielane są również konsultacje  w kierunku kwalifikacji do leczenia w ramach radioterapii. Do Poradni Onkologicznej nie jest wymagane skierowanie, a dzięki dużej ilości specjalistów czas oczekiwania na wizytę jest krótki.
  2. Poradnia Hematologiczna – w poradni lekarze specjaliści podejmują działania w zakresie diagnostyki i leczenia: niedokrwistości, skaz krwotocznych, nowotworów krwi i układu chłonnego (białaczka, chłoniaki), skłonności do zakrzepów i powikłań zatorowych. Do Poradni Hematologicznej wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.
 • II. LECZENIE SZPITALNE

  Świadczenia szpitalne to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne, które nie mogą być realizowane w warunkach leczenia ambulatoryjnego. Polegają na diagnozowaniu, leczeniu oraz pielęgnacji hospitalizowanych pacjentów. Leczenie szpitalne obejmuje także świadczenia chemioterapii, jak również badania diagnostyczne oraz leki lub wyroby medyczne niezbędne do wykonania świadczeń gwarantowanych. Do szpitala pacjent jest przyjmowany na podstawie skierowania.

  UWAGA!  Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

  Od stycznia 2015 r. przystąpiliśmy do realizacji na naszych oddziałach pakietów onkologicznych w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej realizowanej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO). Dzięki temu zapewniamy pacjentom podjęcie szybkiego leczenia szpitalnego, zwiększając tym samym szanse na wyleczenie. Pacjent u którego w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy lub u którego lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych stwierdził nowotwór złośliwy, ma prawo do leczenia onkologicznego na podstawie karty DILO, bez skierowania.

  W szpitalu udzielane są świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w wielu zakresach:

  1.  Hospitalizacje:
   • a) Oddział Gastroenterologii – na oddziale wykonywany jest szereg procedur gastroenterologicznych takich jak: gastroskopia, kolonoskopia, ESD, duża polipektomia, mukozektomia, gastroskopia z rozszerzaniem przełyku, gastroskopia z protezowaniem przełyku, ECPW, PTC, PTC+ECPW, enteroskopia, EUS, PEG,
   • b) Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii – na oddziale przeprowadzane jest kompleksowe leczenie nowotworów złośliwych. Leczenie zależy przede wszystkim od stopnia ich zaawansowania i zaplanowanego sposobu postępowania. Oddział posiada możliwość pełnej diagnostyki chorych na nowotwory złośliwe. We współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi naszej placówki zapewniamy dostęp do szerokiej gamy nowoczesnych badań obrazowych oraz laboratoryjnych. Są one niezbędne do właściwego rozpoznania choroby, ustalenia jej zaawansowania, a w trakcie leczenia służą ocenie skuteczności zastosowanej terapii. U pacjentów prowadzimy chemioterapię (m.in w oparciu o programy lekowe) oraz hormonoterapię. Ważnym elementem działalności oddziału jest również leczenie objawów ubocznych i powikłań po leczeniu cytostatykami. W wielu przypadkach chorzy mogą być leczeni w warunkach ambulatoryjnych, gdzie zabiegi terapeutyczne przeprowadzane są w ciągu jednego dnia. Na oddziale pacjenci objęci są także opieką psychologiczną.
   • c) Oddział Hematoonkologii
  2. Chemioterapia – chemioterapia jest jedną z metod leczenia nowotworów. W zależności od typu nowotworu, stadium jego rozwoju oraz kondycji pacjenta może być stosowana jako podstawowa terapia lub jedynie część wspomagająca leczenie skojarzone z radioterapią i chirurgią onkologiczną. Chemioterapia została stworzona w celu niszczenia komórek nowotworowych. Może być ona podawana dożylnie, bezpośrednio do jam ciała lub doustnie w formie tabletek, w zależności od tego jakie leki są zastosowane w chemioterapii.
   Chemioterapia w naszym szpitalu realizowana jest na Oddziale Onkologii Klinicznej/Chemioterapii i może być stosowana przed operacją, po operacji lub jako samodzielna metoda leczenia. W szpitalu wykonywana jest chemioterapia w trzech wariantach: chemioterapia w trakcie hospitalizacji, chemioterapia na oddziale w trybie jednodniowym oraz chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych.
  3. Wszczepianie portów dożylnych – Port naczyniowy to rodzaj trwałego dostępu do żyły, który jest wykorzystywany przede wszystkim do prowadzenia chemioterapii u pacjentów onkologicznych. Ułatwia on dożylne podawanie leków i płynów oraz pobieranie krwi do badań. Jest dostępem bezpiecznym, ryzyko powikłań związanych z jego posiadaniem jest niewielkie, nie powoduje dużych ograniczeń aktywności fizycznej i jest dobrze tolerowany przez pacjentów.
  4. Programy Lekowe
   W ramach leczenia chorób nowotworowych  istotna rolę odgrywają terapie wdrażane w Programach  Lekowych, dzięki nim chorzy mają dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych terapii onkologicznych i hematoonkologicznych.  Włączanie  leczenia wg tych programów pozwala na ordynowanie Pacjentom leków uznanych za najnowocześniejsze spośród aktualnie dostępnych w Polsce.
   Przeczytaj więcej: Kliknij tutaj
  5. Szybka terapia onkologiczna – pakiet onkologiczny
   Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązanie organizacyjne mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. W ramach pakietu onkologicznego powstała odrębna kategoria pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii. Zmiany wprowadzone przez pakiet zapewniają pacjentom z nowotworami złośliwymi kompleksową opiekę na każdym etapie choroby.
   Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO) jest nieodłączną częścią szybkiej terapii onkologicznej. Ma na celu ułatwienie pacjentowi z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą poruszanie się w nowym systemie opieki medycznej – pełni rolę skierowania, które umożliwia rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej.
   Od 1 stycznia 2015 r. kartę DILO może pacjentowi wydać:

   • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jeśli będzie podejrzewał u pacjenta nowotwór złośliwy
   • lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje taką chorobę
   • lekarz w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://pakietonkologiczny.gov.pl/

 • III. AMBULATORYJNA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

  W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonujemy na podstawie skierowania (które należy dostarczyć w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji):

  1. Badania Tomografii Komputerowej – badania wykonywane są bez kontrastu lub ze środkiem kontrastującym. Obejmują jedną lub więcej okolic anatomicznych, np.: głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne (szyjny, piersiowy, lędźwiowy), kończyna górna z podziałem na okolice anatomiczne, kończyna dolna z podziałem na okolice anatomiczne.
 • IV. PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

  Program profilaktyki raka jelita grubego (kolonoskopia)

  Program adresowany jest do:

  • Osób w wieku 50-65 lat,
  • Osób w wieku od 40 lat, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego I stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • Osób w wieku od 25 lat z rodziny HNPCC lub FAP. W tym przypadku konieczne jest skierowanie z potwierdzeniem obciążenia genetycznego z poradni genetycznej. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane badania co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych. Osoba taka może być zwolniona z wykonywania badań kontrolnych.

  Osoby spełniające powyższe warunki wiekowe, muszą dodatkowo spełniać warunki:

  • Nieobecność krwi w stolcu, (jeśli przyczyną krwawień są hemoroidy / żylaki odbytu /pacjent może wziąć udział w programie),
  • Brak wyraźniej zmiany rytmu wypróżnień w ciągu ostatnich miesięcy (np. pojawienie się biegunek lub zaparć, bez wyraźnego powodu),
  • Brak chudnięcia lub niedokrwistości, stwierdzonej w badaniach krwi (gdy przyczyna tych objawów jest niewyjaśniona),

  W programie nie mogą brać udziału osoby, które:

  • Miały wykonywaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat,
  • Mają objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego.

  W ramach programu zapewniane jest:

  • Bezpłatne wykonanie badania kolonoskopii diagnostycznej,
  • Pobranie wycinków oraz poddanie ich badaniu histopatologicznemu
  • Polipektomia (usunięcie polipów o wielkości do 10mm oraz poddanie ich badaniu histopatologicznemu)
  • Preparat, którym należy przygotować się do badania, (za preparat pobierana jest kaucja, zwracana w dniu badania).
  • Bezpłatna sedacja dla 50% osób, ogólnego limitu przyznanych badań.

  Prawo do bezpłatnych badań w sedacji mają pacjenci:

  • po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych,
  • po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości.

  Więcej informacji: programy profilaktyczne mz

 • V. BADANIA KLINICZNE

  Szpital aktywnie uczestniczy w prowadzeniu badań klinicznych, w których pacjenci mają szansę na otrzymanie innowacyjnych leków onkologicznych jeszcze niedostępnych w Polsce lub dostępnych, ale niefinansowanych przez NFZ. Badania te często prowadzone są w przypadku zaawansowanych stadiów choroby nowotworowej, gdzie dotychczasowe leczenie nie przyniosło spodziewanych efektów. Jest to więc szansa dla tych chorych na podjęcie jeszcze jednej próby leczenia.

 • VI. LECZENIE KOMERCYJNE

  AOS – lekarze specjaliści

  • onkolog kliniczny
  • psycholog
  • chirurg

  Badania obrazowe i laboratoryjne

  • Badania krwi i moczu
  • TK
  • RTG
  • USG
  • Płukanie PORTU

  Leczenie szpitalne

  • Hospitalizacja i chemioterapia w Oddziale Chemioterapii Dziennej oraz Oddziale Onkologii Klinicznej
  • procedury z zakresu gastroenterologii (kolonoskopia, gastroskopia, ECPW, EUS, PTC, ECPW/PTC, gastroskopia rozszerzająca zwężenia przełyku, gastroskopia z protezowaniem przełyku, kolonoskopia rozszerzająca zwężęnia j. grubego, kolonoskopia  z polipektomią, gastroskopia z polipektomią, resekcja podśluzówkowa guza (ESD), enteroskopia – fiberoskopia jelita cienkiego)
 • VII. KONTAKT I MAPA DOJAZDU

  Recepcja Izby Przyjęć tel. 22 469 83 30

  fax 22 469 83 91

  rejestracja.szamocka@magodent.pl

  Czynne:  pn.-pt.

  godz.: 7.00-19.00

  Recepcji Poradni Onkologicznej 22 430 87 00 Czynne:  pn.-pt.

  godz.: 7.00-19.00

  Recepcja Poradni Specjalistycznej 22 430 87 00 Czynne:  pn.-pt.

  godz.: 7.00-19.00

  Recepcja Endoskopii
  ( ECPW, PEG, EUS )
  tel.: 22 430 87 00

  endoskopia@magodent.pl

  Czynne:  pn.-pt.

  godz.: 7.00-19.00

 • Nasz zespół

  ODDZIAŁY SZPITALNE Onkologia Kliniczna Osoba
  KIEROWNIK ODDZIAŁU lek. med. Małgorzata Stelmaszuk
  Z-CA DYREKTORA MEDYCZNEGO DS. NAUKI I SZKOLEŃ dr n.med. Tomasz Sarosiek
  lek. med. Agnieszka Jankowska
  dr n. med. Joanna Kardas
  lek. med. Dorota Kwapisz
  lek. med. Marcin Maczkiewicz
  lek.med. Magdalena Miedzińska
  lek. med. Paweł Morawski
  lek. med. Izabela Nowak
  lek. med. Karolina Owsik
  lek. med. Joanna Sokołowska
  dr n. med. Maciej Studziński
  Dr n. med. Anna Świeboda Sadlej
  REZYDENCI/STAŻYŚCI
  lek. med. Angelika Bara-Opalińska
  lek. med. Adam Fałkowski
  lek. med. Magda Niemczuk
  lek. med. Milena Roguska
  lek. med. Wioleta Skibniewska
  lek. med. Jolanta Stolpa
  Oddział Hematoonkologii
  KIEROWNIK ODDZIAŁU lek. med. Maja Wasylecka-Juszczyńska
  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak
  Prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor
  lek. med. Dorota Gackowska-Małek
  lek. med. Hubert Heleniak
  lek. med. Ewa Nita
  Oddział Gastroenterologii
  KIEROWNIK ODDZIAŁU lek. med. Michał Pracki
  Dr n. med. Piotr Daniel
  lek. med. Karolina Jałocha
  lek. med. Kazimierz Janiszewski
  lek. med. Hanna Knajdek-Ostrowska
  lek. med. Jan Pertkiewicz
  dr hab. n. med Marcin Polkowski
  Dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski
  lek. med. Tomasz Stelmaszuk
  lek. med. Magdalena Tuliszka-Gołowkin
  lek. med. Zbigniew Żołna
  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  KIEROWNIK ODDZIAŁU lek. med. Krzysztof Gruba
  lek. med. Bogusław Cwynar
  lek. med. Anna Czerwińska
  lek. med. Iwona Gruber
  lek. med. Magdalena Kowalczyk
  lek. med. Dariusz Kowalewski
  lek. med. Iwona Makowska
  lek. med. Alicja Wilczyńska
  lek. med. Robert Włodarkiewicz
  PORADNIE SPECJALISTYCZNE Poradnia Onkologiczna
  lek. med. Małgorzata Stelmaszuk
  dr n. med. Tomasz Sarosiek
  lek. med. Maja Wasylecka-Morawiec
  lek. med. Agnieszka Jankowska
  Dr n. med. Jakub Żołnierek
  Dr n. med. Anna Świeboda-Sadlej
  lek. med. Adam Fałkowski
  lek. med. Dorota Gackowska-Małek
  lek. med. Hubert Heleniak
  Dr n. med. Joanna Kardas
  lek. med. Dorota Kwapisz
  lek. med. Magdalena Miedzińska
  lek. med. Paweł Morawski
  lek. med. Karolina Owsik
  Dr n. med. Maciej Studziński
  lek. med. Izabela Nowak
  lek. med. Joanna Sokołowska
  lek. med. Wioleta Skibniewska
  lek. med. Marcin Maczkiewicz
  Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Szutkowski ( konsultacje dot. radioterapii)
  lek. med. Lucyna Pietrzak ( konsultacje dot. radioterapii)
  dr n. med. Arkadiusz Sprawka (konsultacje dot. radioterapii)
  lek. med. Maciej Olszewski (ginekologia onkologiczna)
  lek. med. Krzysztof Ćwikła (chirurgia onkologiczna)
  Poradnia Hematologiczna
  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak
  Prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor
  Dr hab. n. med Emilian Snarski
  lek. med. Ewa Nita
  lek. med. Hubert Heleniak
  DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej (TK, RTG, MMG, USG, ECHO serca) dr n. med. Krzysztof Wagiel
  dr n. med. Małgorzata Biesiadko-Matuszewska
  lek. med. Marcin Kotkowski
  lek. med. Dariusz Maj
  lek. med. Maria Obłąkowska
  lek. med. Monika Skrzos-Buciak

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.