logo
 • Skontaktuj się z nami: 22 430 87 00

Szpital Fieldorfa

gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 40
04-125 Warszawa

tel. : 22 430 87 00

 • I. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ)

  Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są pacjentom ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru. W ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia zapewniamy dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, które udzielane są w zakresach:

  1. Poradnia Lekarza POZ – świadczenia udzielane przez lekarzy POZ obejmują m.in.: porady i badania lekarskie, badania diagnostyczne, obowiązkowe szczepienia ochronne, skierowania do poradni specjalistycznych lub na leczenie szpitalne, skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe, zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta, wystawianie recept, wystawianie zleceń na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wystawianie orzeczeń i zaświadczeń lekarskich. Lekarz POZ w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego może także wystawić pacjentowi kartę DILO, na podstawie której ma on zagwarantowaną szybką diagnostykę i rozpoczęcie leczenia.
  2. Poradnia Pielęgniarki POZ – pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami. Realizuje (zgodnie z obowiązującym zakresem zadań) zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego. Wykonuje także zadania w zakresie profilaktyki i edukacji oraz świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne.
  3. Poradnia Położnej POZ – położna POZ sprawuje pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczno-neonatologiczną nad kobietami i dziećmi do 2. miesiąca życia. Zadania położnej obejmują edukację w zakresie planowania rodziny; opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu; opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia; opiekę w chorobach ginekologicznych oraz opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.
 • II. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

  w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lekarze specjaliści udzielają świadczeń w zakresie których wykonują badania lekarskie, udzielają albo zlecają niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne oraz przepisują konieczne leki. Ponadto wykonują także zabiegi medyczne, których wykonanie jest możliwe w gabinetach zabiegowych.

  Od stycznia 2015 r. przystąpiliśmy do realizacji pakietów onkologicznych w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej realizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO). Dzięki temu umożliwiamy pacjentom wczesne wykrycie zmian nowotworowych oraz zwiększenie szans na wyleczenie.

  UWAGA!  Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

  W naszej przychodni w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia funkcjonują poradnie:

  1. Poradnia Onkologiczna –w poradni udzielane są porady i konsultacje specjalistyczne, ustalane wskazania do hospitalizacji, przeprowadzana jest diagnostyka i prowadzone leczenie, w tym chemioterapia w trybie ambulatoryjnym, przeprowadzana jest także okresowa kontrola skuteczności leczenia. Lekarze udzielają konsultacji zarówno u osób z podejrzeniem procesu nowotworowego, jak i rozpoznaną już chorobą. W poradni możliwe jest wykonanie diagnostyki chorób nowotworowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostycznych.  Udzielane są również konsultacje  w kierunku kwalifikacji do leczenia w ramach radioterapii. Do Poradni Onkologicznej nie jest wymagane skierowanie, a dzięki dużej ilości specjalistów czas oczekiwania na wizytę jest krótki.
  2. Poradnia Kardiologiczna – w poradni przeprowadzana jest diagnostyka i leczenie schorzeń układu sercowo-naczyniowego (niewydolność serca, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca) oraz wykonywane są kontrole rozruszników i kardiowerterów. W ramach diagnostyki kardiologicznej wykonywane są także badania m.in.: Holter EKG, Holter ciśnieniowy, echo serca, próby wysiłkowe, EKG spoczynkowe. Do Poradni Kardiologicznej wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.
  3. Poradnia Neurologiczna – w poradni udzielane są porady specjalistyczne w ramach których diagnozowane i leczone są choroby układu nerwowego, m.in. zespoły bólowe kręgosłupa, bóle głowy, padaczki, choroby naczyniowe mózgu, choroby układu pozapiramidalnego, choroby mięśni, neuropatie, następstwa urazów czaszkowo-mózgowych. Lekarze w razie potrzeby kierują na badania USG, EEG, TK i MR. Do Poradni Neurologicznej wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.
  4. Poradnia Hematologiczna – w poradni lekarze specjaliści podejmują działania w zakresie diagnostyki i leczenia: niedokrwistości, skaz krwotocznych, nowotworów krwi i układu chłonnego (białaczka, chłoniaki), skłonności do zakrzepów i powikłań zatorowych. Do Poradni Hematologicznej wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.
  5. Poradnia Leczenia Bólu – głównym zadaniem poradni jest kompleksowe leczenie pacjentów cierpiących z powodu przewlekłych zespołów bólowych oraz opieka nad pacjentami odczuwającymi ból w związku z chorobą nowotworową i jej leczeniem. Do Poradni Leczenia Bólu wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.
  6. Poradnia Okulistyczna – poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu. W poradni wykonywane są m.in.:
   • badanie ostrości wzroku
   • pomiar ciśnienia śródgałkowego
   • badanie przedniego i tylnego odcinka oka
   • komputerowe badanie wzroku
   • komputerowe badanie pola widzenia
   • USG gałki ocznej
   • płukanie kanalików łzowych
   • diagnostyka chorób oczu (jaskra, zaćma)
   • dobór soczewek

   Do poradni okulistycznej wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.

  7. Poradnia Dermatologiczna – w ramach działalności poradni oferujemy pomoc w zakresie leczenia chorób skóry, błon śluzowych, włosów, paznokci. W poradni wykonuje się także ocenę dermatoskopową znamion barwnikowych, zabiegi kriodestrukcji ciekłym azotem, zabiegi usuwania włókniaków metodą elektrokoagulacji.
   Do poradni dermatologicznej wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.
 • III. LECZENIE STOMATOLOGICZNE

  W ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia zapewniamy dostęp do świadczeń ogólnostomatologicznych. Wizyta u lekarza stomatologa nie wymaga skierowania.

  1. Poradnia Stomatologiczna – poradnia świadczy usługi w zakresie m.in. stomatologii zachowawczej, leczenia kanałowego zębów, leczenia zębów w znieczuleniu miejscowym, usuwania kamienia, chirurgii stomatologicznej, instruktażu higieny jamy ustnej, badań kontrolnych.
 • IV. LECZENIE SZPITALNE

  świadczenia szpitalne to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne, które nie mogą być realizowane w warunkach leczenia ambulatoryjnego. Polegają na diagnozowaniu, leczeniu oraz pielęgnacji hospitalizowanych pacjentów. Leczenie szpitalne obejmuje także świadczenia chemioterapii, jak również badania diagnostyczne oraz leki lub wyroby medyczne niezbędne do wykonania świadczeń gwarantowanych. Do szpitala pacjent jest przyjmowany na podstawie skierowania.

  UWAGA!  Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

  Od stycznia 2015 r. przystąpiliśmy do realizacji na naszych oddziałach pakietów onkologicznych w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej realizowanej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO). Dzięki temu zapewniamy pacjentom podjęcie szybkiego leczenia szpitalnego, zwiększając tym samym szanse na wyleczenie. Pacjent u którego w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy lub u którego lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych stwierdził nowotwór złośliwy, ma prawo do leczenia onkologicznego na podstawie karty DILO, bez skierowania.

  W szpitalu udzielane są świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w wielu zakresach:

  1. Hospitalizacje:
   • a) Oddział Kardiologiczny – na oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń układu krążenia. Leczeni są tu pacjenci m.in. z: wadami serca, chorobą niedokrwienną serca, napadowym migotaniem przedsionków, niewydolnością krążenia, zaburzeniami rytmu czy nadciśnieniem tętniczym. W zakresie diagnozowania chorób układu krążenia na oddziale wykonywane są badania nieinwazyjne takie jak: echokardiografia serca, próby wysiłkowe, całodobowe monitorowanie EKG metodą Holtera, całodobowe pomiary ciśnienia tętniczego, ECHO przezprzełykowe i próby dobutaminowe. W ramach hospitalizacji pacjentom wykonywane są m.in. zabiegi: koronarografii i plastyki naczyń wieńcowych, elektrofizjologiczne w tym ablacje
   • b) Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii – na oddziale przeprowadzane jest kompleksowe leczenie nowotworów złośliwych. Leczenie zależy przede wszystkim od stopnia ich zaawansowania i zaplanowanego sposobu postępowania.
    Oddział posiada możliwość pełnej diagnostyki chorych na nowotwory złośliwe. We współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi naszej placówki zapewniamy dostęp do szerokiej gamy nowoczesnych badań obrazowych oraz laboratoryjnych. Są one niezbędne do właściwego rozpoznania choroby, ustalenia jej zaawansowania, a w trakcie leczenia służą ocenie skuteczności zastosowanej terapii.Ważnym elementem działalności oddziału jest również leczenie objawów ubocznych i powikłań po leczeniu cytostatykami.Ponadto wszyscy pacjenci, którzy wymagają rehabilitacji ruchowej mają zagwarantowany dostęp do rehabilitacji. Wszystkie aktywności ruchowe wykonywane z Pacjentem są dopasowane do zaleceń i ewentualnych przeciwskazań do rehabilitacji dla danego typu nowotworu. Podstawowym celem ćwiczeń rehabilitacyjnych jest poprawienie/przywrócenie sprawności fizycznej i psychofizycznej PacjentaU pacjentów prowadzimy chemioterapię (m.in w oparciu o programy lekowe) oraz hormonoterapię.W wielu przypadkach chorzy mogą być leczeni w warunkach ambulatoryjnych, gdzie zabiegi terapeutyczne przeprowadzane są w ciągu jednego dnia.Na oddziale pacjenci objęci są także opieką psychologiczną.
  2. Chemioterapia – chemioterapia jest jedną z metod leczenia nowotworów. W zależności od typu nowotworu, stadium jego rozwoju oraz kondycji pacjenta może być stosowana jako podstawowa terapia lub jedynie część wspomagająca leczenie skojarzone z radioterapią i chirurgią onkologiczną. Chemioterapia została stworzona w celu niszczenia komórek nowotworowych. Może być ona podawana dożylnie, bezpośrednio do jam ciała lub doustnie w formie tabletek, w zależności od tego jakie leki są zastosowane w chemioterapii.
   Chemioterapia w naszym szpitalu realizowana jest na Oddziale Onkologii Klinicznej/Chemioterapii i może być stosowana przed operacją, po operacji lub jako samodzielna metoda leczenia. W szpitalu wykonywana jest chemioterapia w trzech wariantach: chemioterapia w trakcie hospitalizacji, chemioterapia na oddziale w trybie jednodniowym oraz chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych.
  3. Programy Lekowe
   W ramach leczenia chorób nowotworowych  istotna rolę odgrywają terapie wdrażane w Programach  Lekowych, dzięki nim chorzy mają dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych terapii onkologicznych i hematoonkologicznych.  Włączanie  leczenia wg tych programów pozwala na ordynowanie Pacjentom leków uznanych za najnowocześniejsze spośród aktualnie dostępnych w Polsce.
   Przeczytaj więcej: Kliknij tutaj
  4. Szybka terapia onkologiczna – pakiet onkologiczny
   Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązanie organizacyjne mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. W ramach pakietu onkologicznego powstała odrębna kategoria pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii. Zmiany wprowadzone przez pakiet zapewniają pacjentom z nowotworami złośliwymi kompleksową opiekę na każdym etapie choroby.Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO) jest nieodłączną częścią szybkiej terapii onkologicznej. Ma na celu ułatwienie pacjentowi z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą poruszanie się w nowym systemie opieki medycznej – pełni rolę skierowania, które umożliwia rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej.Od 1 stycznia 2015 r. kartę DILO może pacjentowi wydać:

   • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jeśli będzie podejrzewał u pacjenta nowotwór złośliwy
   • lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje taką chorobę
   • lekarz w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy.

   Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://pakietonkologiczny.gov.pl/

 • V. AMBULATORYJNA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

  w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonujemy na podstawie skierowania (które należy dostarczyć w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji):

  1. Rtg – dysponujemy aparatem RTG z zawieszeniem sufitowym lampy rentgenowskiej, który umożliwia wykonanie wszystkich badań przeglądowych w zakresie klasycznej rentgenodiagnostyki.
  2. Badania Rezonansu Magnetycznego – badania wykonywane są bez kontrastu lub bez i ze środkiem kontrastującym. Obejmują jedną lub więcej okolic anatomicznych, np.: głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne (szyjny, piersiowy, lędźwiowy), kończyna górna z podziałem na okolice anatomiczne, kończyna dolna z podziałem na okolice anatomiczne.
  3. Badania Tomografii Komputerowej – badania wykonywane są bez kontrastu lub ze środkiem kontrastującym. Obejmują jedną lub więcej okolic anatomicznych, np.: głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne (szyjny, piersiowy, lędźwiowy), kończyna górna z podziałem na okolice anatomiczne, kończyna dolna z podziałem na okolice anatomiczne.
  4. Gastroskopia – gastroskopia jest badaniem stosunkowo prostym i niewymagającym od Pacjenta szczególnego przygotowania się. Najważniejsze jest jednak to, aby Pacjent był na czczo. W związku z tym nie wolno przyjmować ŻADNYCH pokarmów ani płynów w dniu wykonywania badania.
  5. Kolonoskopia – Aby poprawnie i skutecznie wykonać to badanie, Pacjent musi być odpowiednio przygotowany – jelita powinny być opróżnione z treści pokarmowej, co uzyskuje się głodówką w przeddzień badania oraz stosowaniem wlewów oczyszczających jelito grube lub doustnych środków przeczyszczających
  6. Densytometria – jest metodą  oceny gęstości kości. Aparat wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie o bardzo niskiej dawce, badanie prowadzone jest metodą absorpcjometrii podwójnej energii (DEXA), będącej obecnie standardem w diagnostyce osteoporozy. Densytometria zwykle jest nieodzowna w trakcie leczenia osteoporozy celem monitorowania skuteczności leczenia.
 • VI. PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

  Program profilaktyki raka piersi (mammografia)

  Celem realizacji programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka sutka.

  Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
  • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
   • rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
   • mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
   • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

  W przypadku otrzymania nieprawidłowego wyniku badania mammograficznego kobieta zostaje skierowana na specjalistyczny etap programu, w którym będzie wykonana dalsza diagnostyka zmian.

  Więcej informacji: mammografia

  Program profilaktyki raka jelita grubego (kolonoskopia)

  Program adresowany jest do:

  • Osób w wieku 50-65 lat,
  • Osób w wieku od 40 lat, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego I stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • Osób w wieku od 25 lat z rodziny HNPCC lub FAP. W tym przypadku konieczne jest skierowanie z potwierdzeniem obciążenia genetycznego z poradni genetycznej. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane badania co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych. Osoba taka może być zwolniona z wykonywania badań kontrolnych.

  Osoby spełniające powyższe warunki wiekowe, muszą dodatkowo spełniać warunki:

  • Nieobecność krwi w stolcu, (jeśli przyczyną krwawień są hemoroidy / żylaki odbytu /pacjent może wziąć udział w programie),
  • Brak wyraźniej zmiany rytmu wypróżnień w ciągu ostatnich miesięcy (np. pojawienie się biegunek lub zaparć, bez wyraźnego powodu),
  • Brak chudnięcia lub niedokrwistości, stwierdzonej w badaniach krwi (gdy przyczyna tych objawów jest niewyjaśniona),

  W programie nie mogą brać udziału osoby, które:

  • Miały wykonywaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat,
  • Mają objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego.

  W ramach programu zapewniane jest:

  • Bezpłatne wykonanie badania kolonoskopii diagnostycznej,
  • Pobranie wycinków oraz poddanie ich badaniu histopatologicznemu
  • Polipektomia (usunięcie polipów o wielkości do 10mm oraz poddanie ich badaniu histopatologicznemu)
  • Preparat, którym należy przygotować się do badania, (za preparat pobierana jest kaucja, zwracana w dniu badania).
  • Bezpłatna sedacja dla 50% osób, ogólnego limitu przyznanych badań.

  Prawo do bezpłatnych badań w sedacji mają pacjenci:

  • po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych,
  • po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości.

  Więcej informacji: programy profilaktyczne mz

 • VII. Profilaktyka Szczepień w ramach MAGODENT

  Szczepienia w ramach Magodent są wykonywane w placówce ul. Gen. A.E. Fieldorfa „ Nila”40 04-125   Warszawa, tel.: 22 430 87 00.  Zapewniamy możliwość szczepienia zarówno dzieci (szczepienia wg obowiązującego kalendarza szczepień oraz szczepienia zalecane) jak i dorosłych ( szczepienia bezpłatne oraz odpłatne)

  SZCZEPIENIA DZIECI   ( 0 – 18  roku życia )

  1. Szczepienia wykonywane  zgodnie z obowiązującym na dany rok kalendarzem szczepień u dzieci  do 18 roku życia ( szczepienia bezpłatne ) załącznik kalendarz szczepień
  2. Szczepienia zalecane u dzieci do 18 roku życia ( odpłatne ) patrz oddzielny opis
  3. Szczepienia w ramach CCMP  ( patrz oddzielny opis )

  BEZPŁATNE

  • SZCZEPIENIA – OBOWIĄZUJĄCE – w ramach kalendarza szczepień

   – tężec
   – błonica
   – krztusiec
   – wirusowe zapalenie wątroby typu B
   – gruźlica
   – zakażenia wywołane przez Haemophilus influenzae
   – zakażenia pneumokokowe
   – odra
   – świnka
   – różyczka
   – polio

  ODPŁATNE

  • SZCZEPIENIA ZALECANE

   – zakażenia wywołane przez rotawirusa
   – wirusowe  zapalenie wątroby typu A
   – Ospa wietrzna
   – zakażenia wywołane przez meningokoki t. A, B, w- 135 , Y , B
   – Kleszczowe zapalenie mózgu
   – grypa

  • SZCZEPIENIA W RAMACH MEDYCYNY PODRÓŻY – CCMP ( CERTYFIKOWANE CENTRUM PODRÓŻY) dowiedz się więcej

  BEZPŁATNE

  Szczepienia  przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia

  ODPŁATNE

  • Szczepienia w ramach MEDYCYNY PODRÓŻY – CCMP ( CERTYFIKOWANE CENTRUM PODRÓŻY) dowiedz się więcej

  KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

  Program szczepień ochronnych zalecanych na rok 2019 – PSO 2019 rok

 • VIII. LECZENIE KOMERCYJNE

  Podstawowa opieka zdrowotna

  • Porady lekarza internisty
  • Porady lekarza rodzinnego
  • Porady lekarza pediatry

  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – lekarze specjaliści

  • kardiolog (możliwość wykonania m.in. ECHO, EKG, testów wysiłkowych, badań holterowskich – RR i EKG)
  • neurolog
  • ginekolog (możliwość wykonania m.in. USG, cytologii, testów HPV, BRCA, posiewów ginekologicznych)
  • onkolog (pełna diagnostyka onkologiczna, w tym badania genetyczne)
  • onkolog-radioterapeuta
  • chirurg onkolog (m.in. możliwość pobrania wycinków do badań histopatologicznych)
  • lekarz rodzinny, internista (możliwość wykonania szczepień, w tym z zakresu medycyny podróży)
  • dermatolog
  • okulista (w tym badanie OCT, pole widzenia)
  • gastroenterolog
  • lekarz medycyny pracy

  Inne usługi ambulatoryjne

  • Medycyna podróży
  • Porady dietetyka
  • Ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne – zdjęcie szwów, zmiana opatrunków
  • Spirometria

  Leczenie stomatologiczne oraz protetyka stomatologiczna Pracownia endoskopii:

  • Kolonoskopia, w tym w znieczuleniu
  • Gastroskopia, w tym w znieczuleniu

  Badania obrazowe oraz diagnostyka laboratoryjna

  • RTG
  • USG
  • mammografia
  • tomografia komputerowa
  • rezonans magnetyczny
  • badania krwi, moczu, kału (w tym mikrobiologiczne)

  Leczenie szpitalne

  • Hospitalizacja i chemioterapia na Oddziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii
  • Diagnostyka i leczenie w oddziale kardiologii
 • IX. KONTAKT I MAPA DOJAZDU

  Infolinia:tel: 22 430 87 00Czynne: pon.-pt.

  godz.7.00-20.00

  Recepcja  Poradni:tel: 22 430 87 00Czynne: pon. – pt.:

  godz.:7.00 – 20.00

  sob.: 8.00-16.00

  Recepcja Zakładu Diagnostyki Obrazowej:tel: 22 430 87 00Czynne: pon. – pt.

  godz.: 7.00- 22.00

  sob.:- 8.00 – 20.00

  odbiór wyników:

  Pon.-pt.

  w godz.: 8:00-17.00

  Recepcja endoskopii:

  ( gastroskopia, kolonoskopia)

  nr  tel.:  783 711 755

  endoskopia@magodent.pl

  Czynne: pon. – pt.:

  godz.: 8.00 -18.00

  Izba przyjęćnr  tel.: 22 430 86 52Czynne: pon. – pt.:

  godz.: 6.30 -14.00

 • X. Nasz zespół

  Oddział Kardiologii

  Kierownik Oddziałudr hab. n med.  Jerzy Adamus
  lek. med. Robert Czarnecki
  dr med. Aleksandra Czapiel
  lek. med. Ewa Dłużniewska
  lek. med. Anna Dobosiewicz
  lek. med. Beata Kraśnicka-Sokół
  lek. med. Jarosław Kępski
  lek. med. Ewa Komar
  lek. med. Jolanta Korzeniowska-Adamus
  lek. med. Tomasz Kryński
  lek. med. Agata Krzesak-Łodyga
  prof. dr hab.n. med. Piotr Kułakowski
  lek. med. Michał Łodyga
  lek. med. Agnieszka Sikorska
  lek. med. Piotr Śnigurowicz
  lek. med. Maciej Świątkowski
  lek. med. Jarosław Wiśniewski
  Kierownik Opieki Medycznejmgr Urszula Waszelewska

  Pracownia Endoskopii

  lek. med. Paweł Kotarski
  lek. med. Piotr Daniel
  lek. med. Hanna Knajdek-Ostrowska
  lek. med. Dariusz Maj
  lek. med. Tomasz Stelmaszuk
  lek. med. Magdalena Tuliszka-Gołowkin
  ANESTEZJOLODZY
  lek. med. Bogusław Cwynar
  lek. med. Krzysztof Gruba
  lek. med. Iwona Gruber
  lek. med. Dariusz Kowalewski
  lek. med. Iwona Makowska
  lek. med. Alicja Wilczyńska
  lek. med. Paweł Wojewoda

  Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Kierownik  Przychodnilek. med. Alina Mielnik
  lek. med. Dorota Bednarczyk
  lek. med. Dorota Borzykowska-Skotnicka
  lek. med. Anna Czyżewska
  lek. med. Anna Lewandowska
  lek. med. Paulina Mac
  lek. med. Adriana Zielska
  Kierownik Opieki Medycznejmgr Hanna Piasecka

  Poradnia Hematologiczna

  lek. med. Mateusz Ziarkiewicz

  Poradnia Kardiologiczna

  prof. Jerzy Adamus
  lek. med. Robert Czarnecki
  lek. med. Beata Kraśnicka-Sokół
  dr n. med. Jolanta Korzeniowska-Adamus
  lek. med. Agata Krzesak-Łodyga
  prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
  lek. med. Wojciech Marciniak
  lek. med. Jarosław Wiśniewski

  Poradnia Leczenia Bólu

  lek. med. Przemysław Kapała
  lek. med. Natalia Nowak

  Medycyna Pracy

  lek. med. Tomasz Grzelecki

  Poradnia Neurologiczna

  lek. med. Michał Morton

  Poradnia Okulistyczna

  lek. med. Gabriela Delong
  Dr hab. n. med. Małgorzata Figurska

  Poradnia Stomatologiczna

  lek. stom. Hanna Golacik
  lek. stom. Monika Kaczmarczyk
  lek. stom. Joanna Wojciechowska

  Poradnia Ginekologiczna (tylko prywatnie)

  lek. med. Paweł Mielnik

  Poradnia Gastroenterologiczna (tylko prywatnie)

  lek. med. Adam Koprowski

  Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej USG, MMG, TK, RTG, MR)dr hab. n. med. Małgorzata Tacikowska
  lek. med. Małgorzata Beksińska-Figatowska
  lek. med. Aleksandra Budrewicz
  lek. med. Tomasz Bulski
  lek. med. Marta Dziuba
  lek. med. Krystyna Ignaciuk
  prof. dr hab. med. Wiesław Jakubowski
  lek. med. Marcin Kotkowski
  lek. med. Anna Krakowiak
  lek. med. Anna Kukuła
  lek. med. Agnieszka Marianowska
  lek. med. Paweł Mielnik
  lek. med. Marek Modzelewski
  lek. med. Maria Obłąkowska
  lek. med. Tomasz Ochrynik
  lek. med. Agnieszka Pawłowska-Detko
  lek. med. Paweł Surowski
  lek. med. Małgorzata Szopińska
  lek. med. Agnieszka Warczyńska
  lek. med. Marek Wojtkowiak
  lek. med. Katarzyna Zaręba